คุ้มเพชร สุธน. 2024. “การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไข้มาลาเรีย บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (2):666-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/268057.