[1]
สุมนนอก ส., ลุนละวงศ์ ศ., และ ชงจังหรีด จ., “ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 9”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 34, น. 224–242, ส.ค. 2020.