[1]
พัดพาดี ส., เจริญสุข พ., และ ลุนสำโรง ว., “การศึกษามลพิษอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากเตาเผามูลฝอย”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 33, น. 001–021, เม.ย. 2020.