[1]
วรรณดี เ., โพธิ์ทอง จ., และ ใจยั่งยืน อ., “การศึกษาสถานการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 34, น. 126–141, ก.ค. 2020.