[1]
อุ่นพรมมี ศ., ดีเริ่ม ข., และ หอมสมบัติ ย., “ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 33, น. 088–106, เม.ย. 2020.