[1]
ตู้แก้ว ส., “การศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ภายใต้มาตรการและกลไกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข”, RHPC9J, ปี 13, ฉบับที่ 32, น. 191–205, ธ.ค. 2019.