[1]
วาโย ว., เจริญนุกูล อ., กานกายันต์ ฉ., และ คนใหญ่ จ., “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน ”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 34, น. 285–298, ส.ค. 2020.