[1]
ศิริสวัสดิ์ ว., “การศึกษาโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา”, RHPC9J, ปี 13, ฉบับที่ 31, น. 092–104, ส.ค. 2019.