[1]
กิตติพิบูลย์ ว. และ บุญตานนท์ น., “การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาวะเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุตามแนวคิด ‘ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย’”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 34, น. 158–171, ก.ค. 2020.