[1]
แก้วบัวพันธ์ ป., “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพของผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ ในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”, RHPC9J, ปี 13, ฉบับที่ 30, น. 015–026, เม.ย. 2019.