[1]
บุญอยู่ ช., “ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมทันตสุขภาพที่มีผลต่อโรคฟันผุของผู้พิการทางการมองเห็น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560”, RHPC9J, ปี 13, ฉบับที่ 30, น. 044–062, เม.ย. 2019.