[1]
แก้วบัวพันธ์ ป. ., “การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้รับบริการทันตกรรม ในโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”, RHPC9J, ปี 13, ฉบับที่ 30, น. 063–075, เม.ย. 2019.