[1]
พรหมรับ ส., “การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มอัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ตำบลนาฝายและตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ”, RHPC9J, ปี 12, ฉบับที่ 29, น. 034–046, ธ.ค. 2018.