[1]
ประจุดทะเก ช., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560”, RHPC9J, ปี 12, ฉบับที่ 28, น. 005–019, ส.ค. 2018.