[1]
สุริยะจันทร์ อ., “กลยุทธ์ดำเนินงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดอุดรธานี”, RHPC9J, ปี 12, ฉบับที่ 28, น. 052–071, ส.ค. 2018.