[1]
เพียวพงภควัต อ., “ปัจจัยที่มีผลต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการ โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์”, RHPC9J, ปี 12, ฉบับที่ 28, น. 072–084, ส.ค. 2018.