[1]
วัฒนเรืองรอง บ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทันตกรรมโรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ”, RHPC9J, ปี 12, ฉบับที่ 28, น. 085–102, ส.ค. 2018.