[1]
คชโสภณ ศ. ., “การศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงระดับประเทศ โรงพยาบาลตำรวจ”, RHPC9J, ปี 12, ฉบับที่ 28, น. 103–112, ส.ค. 2018.