[1]
โภคสมบัติ อ., ลาภสมบัติศิริ ก., และ ด่านวนกิจเจริญ ช., “สถานการณ์ภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558”, RHPC9J, ปี 12, ฉบับที่ 27, น. 023–042, เม.ย. 2018.