[1]
ทิพย์กระโทก ส. และ ผาติเสนะ ธ., “ผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีภาวะอ้วนลงพุง”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 34, น. 210–223, ส.ค. 2020.