[1]
ดวงศรี ป., “รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอำนาจเจริญ”, RHPC9J, ปี 11, ฉบับที่ 26, น. 032–043, ธ.ค. 2017.