[1]
เพชรล้ำ อ., “การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการใหม่ ฟันเทียมทันใจ ห่วงใยชุมชน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ”, RHPC9J, ปี 11, ฉบับที่ 26, น. 044–061, ธ.ค. 2017.