[1]
พลสวัสดิ์ ณ., “กลไกการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสร้างสุขภาพของประชากรที่ไม่มีสิทธิ์ ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของจังหวัดนครราชสีมา”, RHPC9J, ปี 11, ฉบับที่ 26, น. 158–176, ธ.ค. 2017.