[1]
กิตติมั่นคง พ., วลัยเสถียร ธ., อุ่นพรมมี ส., เซียงหนู น., กรึ่มพิมาย ณ., และ อุ่นพรมมี ศ., “สถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์”, RHPC9J, ปี 11, ฉบับที่ 26, น. 192–205, ธ.ค. 2017.