[1]
จันทะพฤกษ์ จ. และ ชอบเสียง ล., “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 1-2”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 34, น. 243–258, ส.ค. 2020.