[1]
ศรีมาคำ ส. และ มานุช ม., “การประเมินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 34, น. 299–313, ส.ค. 2020.