[1]
ดวนพล ศ., พาจันทร์ ธ., และ ศรีเมือง พ., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 34, น. 142–157, ก.ค. 2020.