[1]
เชาว์ดำรงสกุล ช., “การพัฒนารูปแบบส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสีดา”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 35, น. 314–329, พ.ย. 2020.