[1]
ศรีหาภาค ศ., ศรีเมือง พ., ทิพย์เที่ยงแท้ ช., แถวจันทึก ส., จันทร์ดา แ., และ สิทธิสาตร์ ว., “ การพัฒนาผู้นำการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ สำหรับอาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 35, น. 330–347, พ.ย. 2020.