[1]
หมั่นสระเกษ ร., “การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน เพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวานในโรงเรียน”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 35, น. 437–449, ธ.ค. 2020.