[1]
ศรีหาภาค ศ., พรหมเทศ ไ., พรหมกูล ส., จันทร์ดา แ., ไพคำนาม น., และ ศรีหาภาค เ., “สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 35, น. 362–373, พ.ย. 2020.