[1]
จริยา จ., “กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ดูแล ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านของผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดเลย”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 36, น. 1–14, ก.พ. 2021.