[1]
กมลวารินทร์ ภ., “ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ จากการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อของพนักงานเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ในบริษัทเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 36, น. 31–43, ก.พ. 2021.