[1]
ไพรสง่า ส., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตสาขาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 36, น. 72–83, ก.พ. 2021.