[1]
ชวนะนรเศรษฐ์ เ. และ งามจิตร ว., “ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทเครือข่ายชุมชนรอบสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 37, น. 282–297, มิ.ย. 2021.