[1]
ศรีอภัย ภ. และ ภู่จินดา ว., “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และแนวทางการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 36, น. 84–98, มี.ค. 2021.