[1]
บุญมาชู เ., คลังชำนาญ ธ., และ แก้วลี ภ., “ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 37, น. 352–364, มิ.ย. 2021.