[1]
โมระสกุล บ. และ พันธสี พ., “ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 37, น. 179–195, เม.ย. 2021.