[1]
ยกพลชนชัย ช., แพงประโคน ญ., และ ดวงศรี จ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนบ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 38, น. 414–427, ก.ค. 2021.