[1]
ประภาสอน จ., “ความเครียด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 38, น. 469–483, ก.ค. 2021.