[1]
อุ่นพรมมี ส., “ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 37”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 37, น. ก-ซ, มิ.ย. 2021.