[1]
ศรีชัย อ., ฟูเฟื่อง ท., และ พชรปกรณ์ศิลป์ พ., “ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสม่ำเสมอของการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 38, น. 671–684, ต.ค. 2021.