[1]
วิภาวนิช ส., “บทบาทพยาบาลจิตเวชในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 38, น. 732–743, พ.ย. 2021.