[1]
สันติวงศ์ ช., “DASH Diet : อาหารต้านโรคความดันโลหิตสูง”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 101–111, ก.พ. 2022.