[1]
เดชารัตน์ โ. และ เพชรห้วยลึก พ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในสถานศึกษา”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 127–139, มี.ค. 2022.