[1]
อุ่นพรมมี ส., “ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. ก-ซ, ธ.ค. 2021.