[1]
ธนูทอง ก., ยินดีสุข ธ., บรรเทือง ป., โภคทิพย์ ส., และ จารุวัชรีวงศ์ ส., “บทบาทพยาบาลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 203–213, มี.ค. 2022.