[1]
วณิชย์นิรมล ศ., วีระเมธาชัย ศ., และ ลีศรี ธ., “อุบัติการณ์และปัจจัยเชิงทำนาย ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มารับบริการศูนย์การตรวจค้นหาและคัดแยกโควิดครบวงจร โรงพยาบาลสระบุรี : การศึกษาระยะ 14 วันหลังการวินิจฉัย”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 343–355, มี.ค. 2022.