[1]
พรหมสาขา ณ สกลนคร ป., “ความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 516–531, พ.ค. 2022.