[1]
พิสัยพันธุ์ ส., วงศ์ตรี อ. . ., และ ชาบัวคำ ณ., “ความรู้และทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล”, RHPC9J, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 325–342, มี.ค. 2022.